مبلغ کالا پس از مشخص شدن کالا توسط مشتری دریافت و ثبت سفارش توسط فروشگاه تائید می شود – هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد که توسط پست جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد – کنترل کالا و محصول توسط فروشگاه انجام گرفته بنابراین به هیچ عنوان پس و یا عودت داده نمی شود –

تماس سریع